PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Świetlica

Godziny pracy świetlicy

Świetlica szkolna jest czynna  od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 do 17:00

 

Nasza kadra:

mgr Beata Feszter – kierownik świetlicy

mgr Halina Janczo

mgr Dagmara Kochańska

mgr Piotr Uthke

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY

ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych, której celem jest: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19        wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

1.Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I-III i w uzasadnionych przypadkach dla uczniów

kl. IV-VIII.

2.Zajęcia świetlicowe są organizowane w godzinach pracy świetlicy i odbywają się w świetlicy szkolnej.

3.Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

4.W świetlicy szkolnej jedynie realizowane są w reżimie sanitarnym tylko i wyłącznie takie zajęcia, które ograniczają bezpośredni kontakt między uczniami, tj. zajęcia czytelnicze, muzyczno -ruchowe, plastyczno-techniczne, manualne oraz multimedialne.

5.Zabawki znajdujące się w świetlicy, z których korzystają uczniowie, po zakończonej zabawie zostają umieszczone w strefie dezynfekcji. Książki i puzzle odkładane są do strefy kwarantanny – 2 dni.

6.Przy wejściu do świetlicy znajduje się stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk, uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce pod nadzorem nauczyciela przed wejściem do sali.

7.Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

8.Sala świetlicy szkolnej wraz z pozostającymi tam sprzętami jest codziennie dezynfekowana przez personel sprzątający oraz wietrzona przed przyjęciem uczniów.

9.W trakcie przebywania dzieci w świetlicy sala jest wietrzona co godzinę , w czasie przerwy, po dezynfekcji, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10.Uczeń przebywający w świetlicy posiada własne przybory szkolne i materiały plastyczne w tornistrze lub na stoliku szkolnym, nie wymienia się przyborami między sobą.

11.Uczniowie nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.

12.Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych uczniowie nie grupują się, zachowują odpowiedni dystans między rówieśnikami i nauczycielami.

13.Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny,
w tym o częstym i regularnym myciu rąk -zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zwracają uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

17.Uczeń zostaje zapoznany przez nauczyciela świetlicy z instrukcją dezynfekcji, zasadami prawidłowego mycia rąk i 10 zasadami bezpiecznego powrotu do szkoły.

18.Rodzice /opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej nie wchodzą na na teren szkoły. Sygnalizują chęć odbioru dziecka personelowi szkoły zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców.

19. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o bezzwłocznej konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów

oraz pracowników szkoły.

 

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6.30-8.00 Gry i zabawy stolikowe

8.00-10.00 Indywidualne zajęcia czytelnicze /oglądanie filmów edukacyjnych

10.00-11.30 Konkursy/Quizy

11.30-13.00 Pogadanki i zabawy tematyczne

13.00-14.00 Zajęcia czytelnicze/umuzykalniające

14.00-15.00 Zajęcia artystyczne/zabawy integracyjne

15.00-16.00 Odrabianie prac domowych/pobyt na świeżym powietrzu

16.00-17.00 Zabawy ruchowe/gry i zabawy dowolne według zainteresowań

 

REGULAMIN ŚWIETLICY
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego
ul.Al.J.Piłsudskiego73 w Dąbrowie Górniczej
1. Świetlica jest miejscem nauki, wypoczynku i zabawy.
2. Świetlica czynna jest od 6.30 do 17.00
3. Do świetlicy przychodzimy o dowolnej godzinie przed i po lekcjach.
4. Dzieci uczęszczające do świetlicy przebierają się w szatni i obowiązkowo zmieniają obuwie.
5. Tornistry w świetlicy układamy na wyznaczonych półkach.
6. W świetlicy zachowujemy się cicho i spokojnie. Nie przeszkadzamy innym.
7. Rzetelnie wykonujemy polecenia wychowawców.
8. Pod żadnym pozorem nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy.
9. Z gier i zabawek znajdujących się w świetlicy korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem, szanujemy je i
każdorazowo odkładamy na wyznaczone miejsce. Nie przynosimy do świetlicy własnych zabawek i innych
cennych rzeczy.
10. Dbamy o czystość i porządek w pomieszczeniach świetlicy. Sprzątamy po sobie.
11. Pamiętamy o obowiązujących formach grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
12. Na przerwę obiadową wychodzimy do stołówki z wychowawcą.
13. Lekcje odrabiamy w ciszy i spokoju, nie przeszkadzając innym.
14. W pomieszczeniach świetlicowych zostawiamy tylko tornistry. Za inne rzeczy przyniesione do świetlicy, takie jak: telefony komórkowe, pieniądze, zabawki itp. świetlica nie odpowiada.
15. W przypadku odbioru dziecka przez osoby niepełnoletnie lub samodzielnego wychodzenia ucznia ze świetlicy do domu niezbędne jest pisemne oświadczenie rodziców /opiekunów/.
16. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy.
17. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie lub inne pełnoletnie upoważnione przez nich osoby.
18. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka
ze świetlicy. W uzasadnionych losowo sytuacjach lub po telefonicznym zgłoszeniu do kierownika świetlicy lub wychowawcy świetlicy o konieczności odebrania dziecka po zakończeniu czasu pracy świetlicy, dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy pełniącego dyżur.
19. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać do kierownika świetlicy.

Regulamin w formie rymowanki:

1. Mądre rzeczy powtarzamy, lekcje w ciszy odrabiamy.
2. Zamiast bić się z kolegami, lepiej śpiewaj razem z nami.
3. Tu o bezpieczeństwo dbamy, więc guzów nie nabijamy.
4. Nasze Panie nam czytają, wyobraźnię pobudzają.
5. Zawsze grzecznie się witamy, czarodziejskie słowa znamy.
6. Gdy pierwszaki się zjawiają, starsze dzieci pomagają.
7. Gdy pomysły różne mamy, rysujemy, wyklejamy.
8. Gdy w zabawie coś się psuje, Pani zawsze poratuje.
9. Bezpieczeństwo ważna sprawa, więc przestrzegać go wypada.
10. Gdy ktoś powie Ci coś złego, to nie gniewaj się kolego.
11. Kiedy smutno Ci i źle, to do misia przytul się.
12. Gdy zabawa znudzi nas, na sprzątanie przyszedł czas.
13. O kondycję tutaj dbamy, z zumby niezły ubaw mamy.

Skip to content